Michel Nr. Zusatz postfrisch gestempelt Land Gebiet Tausch-Bemerkung postfrisch Tausch-Bemerkung gestempelt
130   1   Ägypten Besetzung von Palästina    
132   1   Ägypten Besetzung von Palästina    
135     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
141     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
143     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
144     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
145     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
146     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
149     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
150     1 Ägypten Besetzung von Palästina    
15     1 Ägypten Britische Militärpost in Ägypten   paar
1     6 Ägypten Dienstmarken    
2     1 Ägypten Dienstmarken    
8     2 Ägypten Dienstmarken    
96     1 Ägypten Dienstmarken    
100 Y   1 Ägypten Dienstmarken    
9     1 Ägypten Portomarken   zahnung
10     1 Ägypten Portomarken   ohne Stempel
11     1 Ägypten Portomarken    
15   2   Ägypten Portomarken   falz
16     2 Ägypten Portomarken    
17     2 Ägypten Portomarken    
18     1 Ägypten Portomarken    
19   1   Ägypten Portomarken   falz
37     2 Ägypten Portomarken    
53     1 Ägypten Portomarken    
1     1 Ägypten Suez-Kanal-Gesellschaft   beschädigt
1     25 Ägypten      
18     2 Ägypten      
23     3 Ägypten      
25     1 Ägypten      
26     5 Ägypten      
27 a   9 Ägypten      
27 b   2 Ägypten      
33 x   2 Ägypten      
34 a   16 Ägypten      
34 b   12 Ägypten      
35     6 Ägypten      
36     22 Ägypten      
37     21 Ägypten      
38 a   17 Ägypten      
38 b   36 Ägypten      
39     3 Ägypten      
41     13 Ägypten      
43     2 Ägypten      
44     1 Ägypten      
47   1 2 Ägypten      
48     19 Ägypten      
49     3 Ägypten      
51     1 Ägypten      
58     10 Ägypten      
59     2 Ägypten      
60     2 Ägypten      
61     1 Ägypten      
67     5 Ägypten      
73     2 Ägypten      
74     1 Ägypten      
82     3 Ägypten      
85     1 Ägypten      
86     15 Ägypten      
87     3 Ägypten      
88     10 Ägypten      
119     6 Ägypten      
120     3 Ägypten      
121     1 Ägypten      
125 a   17 Ägypten      
125 b   12 Ägypten      
126     1 Ägypten      
127     2 Ägypten      
128     7 Ägypten      
129 Perfin   1 Ägypten     Farbe ist unklar
129     8 Ägypten     Farbe ist unklar
130 b   2 Ägypten      
131 Perfin   1 Ägypten      
131     2 Ägypten      
133 a   1 Ägypten      
199     1 Ägypten      
207     1 Ägypten      
219     2 Ägypten      
223     2 Ägypten      
224     1 Ägypten      
227     2 Ägypten      
228     1 Ägypten      
229     12 Ägypten      
231     3 Ägypten      
232     6 Ägypten      
255     5 Ägypten      
256     2 Ägypten      
268     8 Ägypten      
269     8 Ägypten      
270     2 Ägypten      
271     8 Ägypten      
272     4 Ägypten      
273     18 Ägypten      
274     6 Ägypten      
275     7 Ägypten      
276     3 Ägypten      
277     3 Ägypten      
301   1   Ägypten      
302   1   Ägypten      
303   1   Ägypten      
304   1   Ägypten      
308     1 Ägypten      
311     2 Ägypten      
317   1   Ägypten      
319     10 Ägypten      
320     10 Ägypten      
324   1   Ägypten   falz  
325   1   Ägypten   bug  
326   1   Ägypten   falz  
344   1   Ägypten   falz  
346     1 Ägypten      
353     1 Ägypten      
357     1 Ägypten      
359     5 Ägypten      
361     11 Ägypten      
362     1 Ägypten      
364     11 Ägypten      
365     3 Ägypten      
367 a   3 Ägypten      
367 b   8 Ägypten      
368     5 Ägypten      
390   1   Ägypten   falz  
392     2 Ägypten      
393     7 Ägypten      
394     5 Ägypten      
395     3 Ägypten      
396     2 Ägypten      
399     11 Ägypten      
400     3 Ägypten      
402     2 Ägypten      
403     24 Ägypten      
404     9 Ägypten      
405     1 Ägypten      
406     7 Ägypten      
407     16 Ägypten      
412     3 Ägypten      
415     5 Ägypten      
416     3 Ägypten      
418     3 Ägypten      
419     1 Ägypten      
420     5 Ägypten      
421     11 Ägypten      
422     18 Ägypten      
423     14 Ägypten      
424     6 Ägypten      
425     2 Ägypten      
426     5 Ägypten      
428     2 Ägypten      
449     1 Ägypten      
456     1 Ägypten      
474     6 Ägypten      
475     11 Ägypten      
477     5 Ägypten      
478     2 Ägypten      
486     3 Ägypten      
495   2   Ägypten      
497   2   Ägypten      
500     2 Ägypten      
510   1   Ägypten      
511   1   Ägypten      
512   1   Ägypten      
513   1   Ägypten      
514   1   Ägypten      
515   1   Ägypten      
516   2   Ägypten      
518   1   Ägypten   Eckrand-Zusammendruck mit 519  
519   1   Ägypten   Eckrand-Zusammendruck mit 518  
522   1   Ägypten      
523   1   Ägypten      
525 Y   1 Ägypten      
528   1   Ägypten      
530     1 Ägypten     Passerfehler
531   1   Ägypten      
532   1 1 Ägypten      
534     2 Ägypten      
535     22 Ägypten      
536     6 Ägypten      
542   1   Ägypten   Zusammendruck 542-546  
543   1   Ägypten   Zusammendruck 542-546  
544   1   Ägypten   Zusammendruck 542-546  
545   1   Ägypten   Zusammendruck 542-546  
546   1   Ägypten   Zusammendruck 542-546  
550     1 Ägypten      
551   1   Ägypten      
558   1   Ägypten      
563   1   Ägypten      
564   1   Ägypten      
565   1   Ägypten      
567   1   Ägypten      
568   1   Ägypten      
571   2   Ägypten      
574   2   Ägypten      
575     1 Ägypten      
576   1 10 Ägypten      
577   1 2 Ägypten      
578     1 Ägypten      
579     6 Ägypten      
581   2 3 Ägypten      
583     6 Ägypten      
584     1 Ägypten      
585     10 Ägypten      
586   1 1 Ägypten      
590     3 Ägypten      
592   1   Ägypten      
597   1   Ägypten      
601   1   Ägypten      
636   1   Ägypten   Falzreste  
639     1 Ägypten      
640     1 Ägypten      
646   1   Ägypten      
692   1   Ägypten      
708     6 Ägypten      
721 b   2 Ägypten      
722 a   2 Ägypten      
722 b   1 Ägypten      
722 c   2 Ägypten      
724     1 Ägypten     kein Stempelabschlag
725     1 Ägypten      
726     2 Ägypten      
727     2 Ägypten      
735   1   Ägypten      
742   1   Ägypten      
744   1   Ägypten      
750     1 Ägypten      
751     1 Ägypten      
776   1   Ägypten      
903   1   Ägypten      
990     1 Ägypten      
1072     2 Ägypten      
1097     5 Ägypten      
1114     2 Ägypten      
1115     8 Ägypten      
1126     5 Ägypten      
1131     2 Ägypten      
1147     2 Ägypten      
1161 Y   13 Ägypten      
1264 X 1 2 Ägypten      
1265 X   2 Ägypten      
1271 Y   2 Ägypten      
1276 X   1 Ägypten      
1382 X   6 Ägypten      
1400     4 Ägypten      
1499 X   2 Ägypten      
1501     3 Ägypten      
1504 X   2 Ägypten      
1509 XI   3 Ägypten      
1509 YC   1 Ägypten      
1510 X   1 Ägypten     ss
1692     2 Ägypten      
1740     2 Ägypten      
1758     1 Ägypten      
1760     3 Ägypten      
1761 I   4 Ägypten      
1902 X 1 1 Ägypten      
1957 Y   2 Ägypten     kein Stempelabschlag
2089 C   3 Ägypten      
2090 b   4 Ägypten      
2470     1 Ägypten